ศอ.บต. เตรียมยกระดับการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.สตูล เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia

ศอ.บต. เตรียมยกระดับการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.สตูล เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia
Spread the love

ศอ.บต. เตรียมนำแผนยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.สตูล เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia

เข้าหารือที่ประชุม กพต. 27 ก.พ 66 นี้

ศอ.บต. เตรียมยกระดับการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.สตูล เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia ศอ.บต. เตรียมยกระดับการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.สตูล เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia

จังหวัดสตูล หนึ่งในจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ที่ นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอย่างต่อเนื่อง อาทิ เกาะหลีเป๊ะ รวมถึง เกาะอาดัง ตั้งอยู่ใน ตำบลตะรุเตา เป็นเกาะที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะตะรุเตา และอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีความยาว 6 กิโลเมตร กว้าง 5 กิโลเมตร และเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ โดยจุดสูงสุดของเกาะก็คือสูงกว่า 690 เมตร มีหาดทรายละเอียดสวยงาม ซึ่งล่าสุด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เตรียมยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.สตูล เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia โดยมีแนวคิดยกระดับและพัฒนาเกาะอาดัง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเกาะที่มีศักยภาพสูงมาก ซึ่ง ศอ.บต. เตรียมนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล

ศอ.บต. เตรียมยกระดับการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.สตูล เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้มีกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด โดยมีแผนการ พัฒนาจังหวัดสตูลที่ครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะตะรุเตา ตามแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา พ.ศ. 2563-2567 ประกอบกับ การผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 ประเทศ โดยเริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งโครงการ IMT-GT มีแนวระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 แนว ซึ่งแนวที่ 2 พาดผ่านตั้งแต่ ระนอง ผ่านสตูล ไปยังอาเจะ ของประเทศอินโดนีเซีย โดยจากกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดสตูล กรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT และจากการรับฟังข้อเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ได้มีความเห็นที่สอดคล้องกัน ในชั้นต้นที่จะกำหนดให้เกาะอาดัง จังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ตอนบน ตั้งแต่จังหวัดตรัง กระบี่ ภูเก็ต และพื้นที่ตอนล่างไปยังเกาะลังกาวี ของประเทศมาเลเซีย โดยมีแนวคิดการพัฒนาและยกระดับการพัฒนาจังหวัดสตูลให้เป็น World class southern border, Thailand. The rivera of south east asia โดยเน้นเรื่องของสุขภาพ และการท่องเที่ยว ที่มีมาตรฐานฮาลาลควบคู่กัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากโลกมุสลิม พร้อมกับเห็นสมควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

​ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล จัดประชุมหารือกรอบแนวทางยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World class southern border, Thailand. The rivera of south east asia ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภาคประชาสังคม โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอเป็นหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเกาะอาดัง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อรองรับการยกระดับการท่องเที่ยว รวมทั้งได้เสนอโครงการหลักๆ เพื่อยกระดับการพัฒนา และโครงการดังกล่าวจะต้องมีการกลั่นกรองเป็นกระบวนการต่อไปในอนาคต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics