เปิดแล้วงาน OTOP เกาะยอ 23-26 สิงหาคม 61

Spread the love

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน วัฒนธรรมบนอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

วันนี้ (24 ส.ค. 61)  นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ณ ลานประติมากรรมวัดแหลมพ้อ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายอนุสร  ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา นายสนิท  รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา นายพงษ์สวัสดิ์  ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก

นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีโดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่จะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นผลการดำเนินงานจะสามารถกระตุ้นศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศในภาพรวมให้มีความมั่นคง เข้มแข็งมากขึ้นด้วยการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม

กรมพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP นวัตวิถีรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และกิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ทุนชุมชนภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน การส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยใช้ทุนชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและทำให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนโดยเสริมสร้างความสามารถชุมชนใน 5 กระบวนการงาน ประกอบด้วย ด้านพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่นและส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว จนมีความพร้อมในเสน่ห์ของชุมชนตามหลัก 5ได้แก่ Smile Story Secret Surprise และSpirit

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 100 ซุ้ม การแข่งขันตกปลา การประกวดภาพถ่ายย้อนยุค (เล่าเรื่องเกาะยอด้วยภาพ) และภาพถ่ายรูปสวยที่เกาะยอ การประกวดผ้าทอเกาะยอและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอ การประกวดทำอาหารท้องถิ่นเกาะยอ กิจกรรมปั่นจักรยานรอบเกาะและปั่นจักรยานแรลลี่ กิจกรรมนั่งเรือย้อนอดีตจากเกาะยอไปบ่อยางและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics