คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ดึงผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก พัฒนาทักษะภาษา

Spread the love

มรภ.สงขลา พัฒนาทักษะภาษาผู้ประกอบการถนนคนเดิน 
รองรับท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด

               

                คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ดึงผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก พัฒนาทักษะภาษา รองรับท่องเที่ยวนานาชาติ จับมือท้องถิ่นจัดกิจกรรมสร้างจุดขาย ชูผลประเมินประเทศไทยสตรีทฟู้ดดีที่สุดในโลก

                ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะฯ ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จัดพิธีมอบป้ายเมนูอาหารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ณ ตลาดถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ  กลิ่นงาม อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี โดยมอบป้ายเมนูอาหารให้แก่ผู้ที่ ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด (STREET FOOD) จำนวน 50 คน ซึ่งเข้ารับความรู้และฝึกปฏิบัติในหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ ประกอบการในยุค 4.0 เทคนิคการโฆษณาสินค้าด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และ การนำเสนอสินค้าด้วยภาษาอังกฤษ จากวิทยากรของทางคณะฯ นำโดย อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ อันจะช่วยให้ผู้ ประกอบการสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เข้าใจมากขึ้น เกิดการซื้อขายสินค้าสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

                ด้าน ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทุกภาคส่วน พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้ แก่ประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

                ดร.รัชชพงษ์ กล่าวอีกว่า จากนโยบายระดับประเทศด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวลงมาสู่ท้องถิ่น เกิดการตื่นตัวด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเทศบาลนครสงขลามุ่งเน้นนโยบายการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย รวมทั้งกิจกรรมถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ขายสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินของเมืองสงขลา ปัจจุบันถนนคนเดินสงขลาแต่ แรกได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับไทยได้รับการประเมินให้เป็นประเทศที่มี สตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองสงขลาเพิ่มมากขึ้น

                เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้ าและอาหารในถนนคนเดินสงขลาแต่แรก จึงเกิดอุปสรรคสำคัญคือการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ไม่เข้าใจตรงกัน ทางคณะฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาให้ แก่ผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก พร้อมทั้งจัดทำป้ายรายการอาหารภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics