เปิดมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ

Spread the love

วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม  2561  นายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ ่ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีนายบพิตร  วิทยาวิโรจน์  วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน   ด้วยจังหวัดลำปางโดยความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ” ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม  2561 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์  ่กิจกรรมจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม  การแสดงนิทรรศการวิถีวัฒนธรรม  การสาธิตทางภูมิปัญญทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน

ในการจัดงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ ครั้งนี้ เป็นการจัดมหกรรมครั้งที่ 2 สำหรับ

ครั้งที่ 1 ได้จัดวิถีถิ่นภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  และ

ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฏาคม  2561 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค  กรุงเทพฯ 

ครั้งที่ 4 กำหนัดจัดขึ้นวันที่ 6-8 สิงหาคม  2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ของโครงการประกอบด้วย  การเผบแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรม     เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ่ตำนาน มรดก คุณค่าของวิถึวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ   เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ วิถึวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรมภาคเหนือให้เป็นวงกว้าง เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพื่มทางเศรษฐกิจ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics