มรภ.สงขลา ยึดแนวพระราชดำริทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน

Spread the love

มรภ.สงขลา ยึดแนวพระราชดำริทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 

                สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ยึดแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่-เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง ร.9 สร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาต่อยอด องค์ความรู้ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น  

                นายโอภาส  อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดโครงการกสิกรรม ธรรมชาติแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และรณรงค์ให้กับนักศึกษาตระหนัก ถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบธรรมชาติ รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกสิกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักศึกษารวม 30 คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะฯ และลงพื้นที่ศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติด้านกสิกรรมตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มรภ.สงขลา โดยมีทีมวิทยากร อ.จิรพงศ์  สุขจันทร์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์ มรภ.สงขลา) สาธิตการทำปุ๋ยและไม้หลักเพื่อปลูกป่า และ ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษ ตร ให้ความรู้ตลอดโครงการ

                นายโอภาส กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบ นฐานของการบูรณาการพันธกิจสัมพั นธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความ รู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่ตอบ สนองพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรา ชภัฏ พ.ศ.2557 เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ดังนั้น สำนักศิลปะฯ จึงได้จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าแนวความคิด เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นแรงบั นดาลใจและต้นแบบองค์ความรู้สำคัญ ที่จะช่วยให้นักศึกษานำไปต่อยอด ความรู้ความสามารถของตนเองในการ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไปได้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics