สงขลาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์

Spread the love

          วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมภูผาเพชร โรงแรมทีอาร์ ่ร็อคฮิลล์  หาดใหญ่  สงขลา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล)  โดยมีนายณรงค์พร  ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2561

 

           วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม คือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการติดตาม รับมอบ อนุรักษ์ จัดเก็บ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นเอกสารของหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ  ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ทีสามารถเป็นหลักฐานสำคัญ ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า อ้างอิง ประกอบการวิจัยที่มีคุณค่าด้านต่างๆ เช่น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

           พร้อมกันนี้นางพัชรินทร์  ลั้งแท้กุล  หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา ได้บรรยายหัวข้อ “หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หน่วยงานสำคัญในการเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ของชาติ”  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ บทบาทของเครือข่าย การปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ ในพื้นที่ในส่วนของการสำรวจ รวบรวม การรับและส่งมอบเอกสารจดหมายเหตุ การทำบัญชีอย่างง่าย การบันทึกเหตุการณ์ 

           นอกจากนี้ยังมีการเสวนา ในหัวข้อ ” การดำเนินงานด้านการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์และการทำงานเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม” โดยมี

นางสาวสุนทรี  สังข์อยุทธ์  อดีตหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯตรังนักวิชาการอิสระ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ทุ่งปรือ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล

นายจรัส  จันทร์พรหมรัตน์  หัวหน้างานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

นายวุฒิชัย  เพ็ชรสุวรรณื    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 พร้อมกับการแบ่งกลุ่มระดมสมองในการเสนอแผนดำเนินงานในการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ 6 จังหวัด

          ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงผลงานเครือข่ายใน 6 จังหวัดที่ผ่านมา  จัดแสดงภาพถ่ายจากฟิล์ม ทั้ง 6 จังหวัด การจัดแสดงจดหมายเหตุจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  สาธิตการอนุรักษ์ฟิล์ม ภาพถ่าย เอกสาร โสตทัศนจดหมายเหตุ และเอกสารประเภทอื่นๆ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุจากหอจดหมายเหตุฯ จังหวัดตรัง  และการแสดงเอกสารประวัติศาสตร์ และภาพถ่ายเก่าจากตัวแทนเครือข่ายทั้ง 6 จังหวัด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics