สถานพินิจฯคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหากองทุนสนับสนุนกิจกรรมให้แก่เด็กและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

Spread the love

สถานพินิจฯคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหากองทุนสนับสนุนกิจกรรมให้แก่เด็กและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วันนี้ (20 เม.ย. 61) ที่สถานพินิจฯคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา นายธนากร พลายสา ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหารายได้เป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงาน

สถานพินิจฯคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา  ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545 มีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนโดยภารกิจของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเดิมนั้นถูกแยกส่วนการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนไปอยู่ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแทน และกรมได้เปิดดำเนินการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนครบทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ส่วนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวม 19 ศูนย์

ซึ่งภายหลังกรมเกิดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง คือ ได้ยกเลิกกฎหมายเดิมและ ใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553 โดยมีผลให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics