ศิลปศาสตร์ ม.อ. จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

Spread the love

วันศุกร์ที่  20 เมษายน  2561 ณ ห้องประชุม รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  และแขกผู้มีเกียรติร่วมกันประชุมในครั้งนี้

ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์มีแนวคิดในการจัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร พัฒนาต่อยอด องค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชนตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ และการประชุมวิชาการยังเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นการสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ พร้อมให้มีการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน

 

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร  ศรีสัจจัง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2548 ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้” และการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และคาบสมุทรมาลายู

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics