รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน”

Spread the love

วันนี้ (20 เม.ย. 61) ที่โรงแรมหรรษาเจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและแจ้งนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด โดยมี คณะผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารและกศน. ตำบล เข้าร่วมกว่า 1,300คน

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายสำคัญ (Agenda) หลายประการลงไปในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆโดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับกระบวนการทางความคิดให้กับประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้นโดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลักซึ่งมีกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ได้แก่ สัญญาประชาคมคนถูกใจไทยเป็นหนึ่งคนไทยไม่ทิ้งกันชุมชนอยู่ดีมีสุขวิถีไทยวิถีพอเพียงรู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมายรู้กลไกการบริหารราชการรู้จักประชาธิปไตยรู้เท่าทันเทคโนโลยีบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรและงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนและจะขยายผลเพื่อต่อยอดไปในเรื่องอื่นๆให้ครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นทีมกับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการภายใต้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ                     ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics