มรภ.สงขลา ใช้ศิลปกรรมสร้างสุขสู่ผู้สูงอายุ

Spread the love

มรภ.สงขลา ใช้ศิลปกรรมสร้างสุขสู่ผู้สูงอายุ

มรภ.สงขลา ยกศาสตร์ทางศิลปกรรม 5 แขนง ถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุ จัดเต็มฝึกปฏิบัติทัศนศิลป์ ออกแบบ ดนตรี การแสดง หวังสร้างสุขให้ชุมชนตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อ.รัชยา วีรการณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมศิลปกรรมสร้างสุขสู่ชมรมผู้สูงอายุ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป็นการนำองค์ความรู้ทางศิลปกรรมทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ การออกแบบ นาฏศิลป์และการแสดง ดนตรีสากล และ ดนตรีไทย ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในคณะฯ มาถ่ายทอดให้แก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา กว่า 70 คน เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปกรรม ซึ่งถือเป็นความรู้สำคัญในด้านการศึกษาของสาระการเรียนรู้ศิลปกรรมทุกช่วงชั้น ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนพัฒนาตนเอง หรือนำไปแสดงโชว์ศักยภาพได้ทุกเวที สร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่น ถือเป็นงานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้และเป็นความสามารถพิเศษติดตัวอีกด้วยล

อ.รัชยา กล่าวว่า การอบรมทางศิลปกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามพันธกิจของ มรภ.สงขลา ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการวิชาการเชิงล้ำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งบนฐานของการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนั้น วิทยากรซึ่งนำทีมโดย ผศ.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทบทวนความรู้เดิมและรับความรู้ใหม่ในสาขาวิชาที่สอนสำหรับนำไปถ่ายทอดต่อสังคม เพื่อให้คนในชุมชนนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ตามความถนัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของสาระความรู้และการฝึกปฏิบัติ (
Workshops) ที่นำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ศิลปะเบื้องต้น (องค์ประกอบศิลป์) ภาพพิมพ์เทคนิคผสม การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบของใช้จากเศษวัสดุ การรำโนราขั้นพื้นฐาน โนราบิก การใช้เสียงและการขับร้องเบื้องต้น ดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย และ ดนตรีไทยประเภทปี่พาทย์ ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการ ประยุกต์เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยทักษะด้านศิลปกรรมแขนงต่างๆ ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics