นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ

Spread the love

นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ

 

นักศึกษาพัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลนำเสนอบทความวิจัยระดับดี เด่น แบบบรรยาย-โปสเตอร์ เวทีประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐาพงศ์  อภิโชติเดชาสกุล  ประธานโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมคณาจารย์ในโปรแกรมฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยา ผลปรากฏว่านักศึกษาโปรมแกรมวิชาพัฒนาชุมชนของ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลนำเสนอบทความวิจัยระดับดีเด่น (ชนะเลิศอันดับ 1) จำนวน 2 รางวัล

สำหรับ 2 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นที่ได้รับจากเวทีประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ 

1. การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) จากบทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรการพั ฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย น.ส.ปวีณา สุวรรณรัตน์ นายพิเชฐณัฏ มีรุ่งเรือง และ นายภากร ทองนุ่น

 2. การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากบทความวิจัยเรื่อง ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย น.ส.ศิริลักษณ์ ยิ่งดำนุ่น น.ส.มณฑิตา ตรีรานุรัตน์ น.ส.วันวิสาข์ จันทโร และ น.ส.อัญญิกา เรืองนะ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics