โรงเรียนผู้สูงอายุ

Spread the love

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ ” โดยจัดกิจกรรมในการสอน เข้าแถวสวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกกำลังกายมโนราบิคค์ และได้รับฟังบรรยาย การเปลื่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มอ. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีความสุขครอบคลุม 5 มิติ คือ สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า และสุขสงบ ตามนโยบายหาดใหญ่มหานครแห่งความสุข โดยกำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1/2561 จำนวน 2 ห้องๆละ 45 คน กำหนดเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน คือ ห้อง1/1 ห้อง 1/2 โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ วันที่ 1กุมภาพันธ์ – 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ (อาคารศาลากลางน้ำ) สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics