การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)พบปะสื่อมวลชนพื้นที่จังหวัดสงขลา 

Spread the love

วันอังคารที่  23 มกราคม  2561  ณ ร้านอาหารบาหลี-ไฮ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนพื้นที่จังหวัดสงขลา  ในโครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง กนอ.และสื่อมวลชนในพึ้นที่ รวมทั้งเครือข่ายด้านการสื่อสารในพื้นที่ ให้กับทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. 

นายวีรพงศ์  ไชยเพิ่ม  ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) กล่าวว่าความคืนหน้าในการพัฒนาดครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสะเดาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา บนพิื้นที่ 927 ไร่ แบ่งเป็นเขตประกอบการทั่วไป 289 ไร่ เขตประกอบการโลจิสติกส์ 119 ไร่ เขตประการการเสรี 81 ไร่ เขตพาณิชย์ 48 ไร่ พื้นที่สีเขียว 102 ไร่และพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 286 ไร่ ภายใต้งบประมาณการลงทุนรวม 1,280 ล้านบาท มีนักลงทุนแสดงความสนใจเช่าพื้นที่ แล้วจำนวน 7 ราย ได้แก่ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร  อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ?เกษตร  อุตสาหกรรมโลจิสติกส์  ศู่นย์บริการดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ไปสู่ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 1และ 2 ของประเทศไทยในภูมิภาค

นอกจากนี้ ในพื้นที่ภาคใต้ยังมีความคืบหน้าของนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) บนที่พื้นที่ 1,218 ไร่  ไปมากกว่า 80 %  มีบริษัทแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่จากไทยและมาเลเซีย เริ่มทำสัญญาและก่อนสร้างในพื้นที่ดังกล่าว และในส่วนพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เช่าโรงงานขนาดมาตรฐาน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ?จากยางพารา แล้วจำนวน 6 ราย จากจำนวน 21 ราย โดยจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนเมษายน 2561 นี้  

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามได้ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคม มักกะสัน กรุงเทพฯ โทร.02-2530561  หรืออีเมล investment.1@ieat.mail.go.th

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics