เวทีประชุมรับฟังความเห็น โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เทศบาลเมืองบ้านพรุ จ.สงขลา

Spread the love

เวทีประชุมรับฟังความเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน  2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขั้น 5  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ได้จัดเวทีรับฟังความเห็นฯ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขึ้น โดยมีนายสาโรจน์  รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ กล่าวเปิดต้อนรับ ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟังความเห็น  โดยมี นายเอกชัย  ถาวรวงศ์ ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชนฯ เป็นพิธีกร

ส่วนนายวินัย  รัตนพันธ์  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ได้กล่าวที่มาของโครงการและสภาพปัญหาขยะ การแก้ปัญหาของเทศบาลเมืองบ้านพรุ จากอดีตถึงปัจจุบันฯ

จากนั้นนายธานี  แสงน้ำรักษ์  รองกรรมการผจก. บจ.พลังงานพัฒนา5 จำกัด ได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน 

พร้อมกันได้จัดเวทีรับฟังความเห็นฯโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมี นายจำเริญ  สุดราม  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ   นายสมเกียรติ  คุณเผือก  ตัวแทนบริษัทผู้จัดทำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ(Cop)  ตัวแทนบริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศกรรมจำกัด และนายก่อเกียรติ  เขียวแป้น ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวชนฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนได้รับจากผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการคือ

1.ชุมชนได้ประโยชน์จากการที่เอกชนนำงบประมาณมาลงทุนในพื้นที่  ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้ในชุมชน

2.ขยะมูลฝอยของเทสบางเมืองบ้านพรุ เทศบาลตำบลบ้านไร่ สามารถส่งกำจัดได้โดยไม่คิดค่ากำจัดตลอดอายุสัญญา ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลฯ เพื่อนำงบประมาณไปใช้พัฒนาชุมชนได้

3.เทศบาลเมืองบ้านพรุจะได้รับผลประโยชนืตอบแทนจากค่าเช่าที่ดิน ค่าจำหน่ายไฟฟ้า ค่าคัดแยกขยะ ตลอดอายุสัญญา ทำให้เพิ่มศักยภาพทางด้านการคลังเพื่อนำไปพัฒนาชุมชน

4.การดำเนินโครงการจะช่วยลดผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ น้ำเสีย จากสถานที่ฝังกลยขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ

5.มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าให้กับชุมชนตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics