มรภ.สงขลา จัดอบรมจัดการน้ำ ของเสีย และขยะ ส่งเสริมบุคลากรตื่นตัวและมีส่วนร่วมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมจัดการน้ำ ของเสีย และขยะ ส่งเสริมบุคลากรตื่นตัวและมีส่วนร่วมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
 
 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567   รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการน้ำ ของเสีย และขยะ” ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ วิทยากรโดย นายนฤดม เพชรทองบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 บรรยายเรื่อง “การจัดการของเสีย ขยะภายในองค์กร” นายนิธิ สุดวิไล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา บรรยายเรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้ำภายในองค์กร” ผศ.กมลนาวิน อินทนูจิตร อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา บรรยายเรื่อง “สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน” นอกจากนั้น รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี ยังได้ประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ มรภ.สงขลา ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
 
รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา พร้อมเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการบริหารจัดการขยะภายในหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง โดยดำเนินการครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับต้นทาง เน้นการลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ระดับกลางทาง เน้นส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อให้สามารถนำขยะกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ และนำขยะเข้าสู่กระบวนการกำจัดที่เป็นมิตรกลับสิ่งแวดล้อม โดย มรภ.สงขลา จะเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 
 
ด้าน รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและประหยัด ตลอดจนส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการคัดแยกขยะ เนื่องจาก มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรน้ำ การใช้ทรัพยากรชาติ การลดการเกิดของเสีย และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมารดน้ำต้นไม้ การบำบัดน้ำจากเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ โดย มรภ.สงขลา ได้กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric Word University Rankings พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย SDGs ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานภายในเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ และของเสีย ขยะ การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics