มรภ.สงขลา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ

มรภ.สงขลา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ
Spread the love

มรภ.สงขลา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ เทียบเชิญวิทยากรภาคเอกชนชี้แนะทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต ควบคู่เสริมสร้างความรู้วางแผนการเงิน หวังช่วยเพิ่มโอกาสได้งานทำหลังเรียนจบ
 
มรภ.สงขลา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ การบรรยายในหัวข้อ พัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ โดย นายนิรัตน์ ชูขำ ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) การบรรยายในหัวข้อ การออมเงินเพื่ออนาคต โดย นางสาวนิชนันท์ บุญช่วย ผู้จัดการภาคอุดมพร 63 บริษัท เอไอเอ จำกัด และการแสดงดนตรีจาก วง Happy Zone
 
 
อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะการแข่งขันในโลกแห่งอาชีพมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น บัณฑิตที่จบใหม่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ซึ่งบัณฑิตที่เข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพได้ดีกว่าย่อมมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและก้าวหน้าได้มากกว่า ทั้งนี้ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยในแต่ละปีนักศึกษาจาก มรภ.สงขลา สำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งต้องทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม
 
 
ดังนั้น การมีความพร้อมทางด้านความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์แรงงาน และการเตรียมตัวสมัครงาน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต เพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นคงต่อไป
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics