ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Spread the love

 
 

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา
พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมรภ.สงขลา ปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

      

                เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

               สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร ด้านการบินและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์ในทุกถิ่นที่อย่างยั่งยืน ครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ในทุกด้าน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและชนชั้น ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชน ทั้งในยามปกติสุข ตลอดจนในสถานการณ์ที่ประเทศชาติประสบกับภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ในการทำถุงผ้าพระราชทานสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน

                ทั้งยังโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สื่อสารจำนวน คัน ให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพระราชอาณาจักร ภาค ส่วนหน้า จำนวน แห่ง นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พสกนิกรอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริสวัสดิ์สืบไปแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

                นอกจากนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาต่างๆ ดังนี้ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.ยะลา นครศรีธรรมราช และ สงขลา อธิบดีกรมที่ดิน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังจากเกษียณอายุราชการได้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมหลายด้าน อาทิ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา และเป็นผู้ริเริ่มประสานงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดตั้งเป็นองค์กรพัฒนา ความร่วมมือ 15 ภาคี บริหารจัดการตามโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ (SONGKHLA MODEL) เพื่อพัฒนา จ.สงขลา สู่ความสำเร็จทุกด้าน

                ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล เป็นผู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการศึกษา อาทิ โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โครงการ BJC Remote School โครงการพัฒนาผู้นำ ปลูกต้นกล้ารักษาดินแดน โครงการมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรพนักงาน กลุ่มบริษัทบีเจซี โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและร่วมสร้างโอกาสให้นักศึกษา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผู้พิการ โดยเล็งเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดในองค์กร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts