แถลงข่าว งานวันสงขลา ประจำปี 2567

แถลงข่าว งานวันสงขลา ประจำปี 2567
Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แถลงข่าวโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลางานวันสงขลา ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 9 – 11  มีนาคมนี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ NBT Songkhla     นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางเลขา สุวรรณชาศรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  นายไพเจน  มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และอาจารย์สืบสกุล ศรีสุข  ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  ร่วมแถลงข่าวโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา งานวันสงขลา ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 11 มีนาคม 2567  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา   เพื่อร่วมระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาเมืองสงขลา และบรรพชนคนสงขลา เผยแพร่อัตลักษณ์คนสงขลา ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งกระจายรายได้แก่ประชาชนคนสงขลา โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมอย่างกับคั่ง

แถลงข่าว งานวันสงขลา ประจำปี 2567
            นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงที่มาของการจัดงานวันสงขลาว่า  “เมืองสงขลาเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของภาคใต้ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน เมืองสงขลาย้ายสถานที่ตั้งเมืองมาแล้ว 3 ครั้ง  โดยเริ่มจากเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง  แต่บ้านเมืองถูกทำลายจากภัยสงคราม  จึงย้ายเมืองมาตั้งที่ฝั่งแหลมสน แต่ประสบปัญหาขาคแคลนน้ำและเป็นพื้นที่ลาดชัน  ไม่มีพื้นที่ราบเพียงพอในการขยายเมืองจึงย้ายมาตั้งเมืองใหม่ที่ฝั่งบ่อยาง  ซึ่งเป็นเมืองสงขลาในปัจจุบัน   โดยในสมัยรัชกาลที่ 2 ใน ปี 2385 พระยาสงขลา (เลี้ยนเสั่ง) และพระครูอัษฎาจารย์พราหมณ์  ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกข์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา   ซึ่งตามปฏิทินสุริยคคิตรงกับวันที่ 10 มีนาคม จึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวในทุก ๆ ปีเป็นวันสงขลา เพื่อรำลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา  รวมทั้งบรรพชนคนสงขลาที่ได้ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองจนเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน การจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรองรับบริบทของเศรษฐกิจ เทตโนโลขีและนวัตกรรมในสังคม โลกสมัยใหม่ สอครับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการท่องเที่ยว เช่น การขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่เมืองมรดกโลก การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO) ด้านอาหาร สงขลาเมืองไมซ์ซีตี้ และสงขลาสปอร์ตซิตี้เมืองแห่งการกีพา ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เมืองสงขลาให้มีคุณค่าในสังคมพหุวัฒนธรรม ”

             อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ได้กล่าวถึงประวัติของหลักเมืองสงขลาว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยรัชกาลที่ 3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฯ ตรงกับปีขาล จัดวาศกศักราช 1204  ตรงกับพ.ศ.2385 โปรดให้จัดการฝังหลักไชยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักไชยด้นหนึ่ง ต้นเทียนไชยเล่มหนึ่ง พร้อมด้วยเครื่องไทยทานต่างๆ และทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระอุดมปิฎก ประธานสงฆ์ฐานานุกรม 8 รูป ออกมาเป็นประธาน กับพระราชครูอัยฏาจารย์พราหมณ์กับพราหมณ์ 8 นาย ออกมาเป็นประธานในการฝังเสาหลักเมืองสงขลา  ครั้น ณ เดือน 4 ขึ้น 12  ค่ำเวลาเช้าโมงหนึ่งกับ 10 นาที ได้อุดมฤกษ์พระยาสงขลา (เดี๋ยนเสั่ง) กับ พระครูอัยฎาจารย์พราหมณ์ เชิญหลักไม้ชัยพฤกข์ลงฝังที่กลางเมืองสงขลา ปรากฎอยู่ทุกวันนี้”

               นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัคสงขลา กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานวันสงขลาว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีภารกิจในส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เห็นความสำคัญของการจัดงานวันสงขลา ซึ่งเป็นงานส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา เ ป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการสถาปนาเมือง และบรรพชนของคนสงขลา รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดรายได้ในจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  จึงใด้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการ ร่วมการจัดงาน เป็นระยะเวลา 8  ปีเป็นเงินงบประมาณ ปีละ จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดเวที ระบบไฟฟ้าและ ไฟส่องสว่างบริเวณงาน และได้บรรจุโครงการเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาในปีต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

               นางเลขา สุวรรณชาลรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะจัดขึ้นกายในงานวันสงขสา 2567 ว่า “โครงการสีบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา งานวันสงขลา ประจำปี2567  ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยปีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 11  มีนาคม 2567  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งพิธีเวียนเทียนพระธาตุจดีย์หลวงบบเขาตังกวน ณ ศาลาวิหารแดง ในช่วง 5 โมงเย็น วันที่ 6 มีนาคม ส่วนในวันที่ 10 มีนาคมช่างเช้าจะมีพิธีทำ บุญตักบาตรบรรพชนคนสงขลา 16 อำกอ สำหรับอำเถอเมืองสงขลาจะจัดขึ้นบริเวณถนนนางงาม กิจกรรมสมโภชสาหลักเมือง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเมืองสงขลา และในช่วงบ่ายจะมีขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจาก  16 อำเภอ ประกอบไปด้วยขบวนเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจ เอกลักษณ์พหุวัฒนธรรม เอกลักษณ์ศิลปีน เอกลักษณ์โหนด นา เล  ในภาคค่ำจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ตลอด 3 วันของการจัคงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นใฮไลต์อีกมากมาย ทั้งการแสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละอำเภอผ่านหมู่บ้านวัฒนธรรม 16 อำเภอ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การจัดแสดงนิทรรศการ “คนสงขลาคนต้นแบบ” การเสวนาทางวิชาการ และความบันเทิงผ่านการแสคงศิลป วัฒนธรรม หนังตะลุง มโนราห์ วงดนตรีลูกทุ่งคลอดทั้ง 3 คืน

            “ร่วมสัมผัสอัตลักษณ์แห่งเมืองสงขลา ในงานวันสงขลา ประจำปี 2567ตั้งแต่เวลา 15.000 – 22.00น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเฟสบุ๊ค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.074-327147

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics