มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ผนึกกำลังสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ผนึกกำลังสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
Spread the love

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ผนึกกำลังสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง แลกเปลี่ยนวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ร่วมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ควบคู่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ผนึกกำลังสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ผนึกกำลังสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย

วันที่ 1 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.อภิชาติ พันชูกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วย Soft Power” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (มรภ.หมู่บ้านจอมบึง) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนบุคคลที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ผนึกกำลังสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย

โอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันสนับสนุนด้านเครือข่ายวิชาการและงานวิจัย ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในงานวิชาการ ประชุมสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ วารสารวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และทํากิจกรรมความร่วมมือที่สนับสนุนพันธกิจซึ่งกันและกัน ในด้านวิชาการและงานวิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากรและการดําเนินงานด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics