มรภ.สงขลา จัดอบรมการจัดการหน่วยงานสีเขียว และประกวดหน่วยงานสีเขียว

มรภ.สงขลา จัดอบรมการจัดการหน่วยงานสีเขียว และประกวดหน่วยงานสีเขียว
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมการจัดการหน่วยงานสีเขียว และประกวดหน่วยงานสีเขียว

ส่งเสริมหน่วยงานภายในตื่นตัวร่วมอนุรักษ์พลังงาน เดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มรภ.สงขลา จัดอบรมการจัดการหน่วยงานสีเขียว และประกวดหน่วยงานสีเขียว

มรภ.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการหน่วยงานสีเขียว และการประกวดหน่วยงานสีเขียว” ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด พร้อมเดินหน้ามหาวิทยาลัยสีเขียว สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มรภ.สงขลา จัดอบรมการจัดการหน่วยงานสีเขียว และประกวดหน่วยงานสีเขียว มรภ.สงขลา จัดอบรมการจัดการหน่วยงานสีเขียว และประกวดหน่วยงานสีเขียว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการหน่วยงานสีเขียว และการประกวดหน่วยงานสีเขียว” ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นสำนักงานสีเขียว และเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการขยะ ของเสีย อย่างถูกต้อง ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 5 ส. รวมทั้งส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อปรับการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ มรภ.สงขลา ได้เชิญทีมวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา นายนิธิ สุดวิไล มาบรรยาย เรื่อง การจัดการสำนักงานสีเขียว ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก การใช้ทรัพยากรและพลังงาน และ นายปัณณทัต นิลรัตน์ บรรยายในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการของเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสำนักงานสีเขียว

มรภ.สงขลา จัดอบรมการจัดการหน่วยงานสีเขียว และประกวดหน่วยงานสีเขียว

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric Word University Rankings ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประสบความสำเร็จ เกิดการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย เพื่อให้หน่วยงานภายใน มรภ.สงขลา เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ตลอดจนการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics