การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ (คพท.) รุ่นที่ 1 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"กระบวนการปรึกษาหารือ สาธารณะ(PUBLIC CONSULTATION) สำหรับคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ โดย สพท.กอ.รมน.ภาค4 สน.ร่วมกับ สถาบันสันติศึกษา มอ.รุ่นทึ่1
Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมเฟรนด์ลี่เทล  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”กระบวนการปรึกษาหารือ สาธารณะ (PUBLIC CONSULTATION) สำหรับคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ โดย สพท.กอ.รมน.ภาค4 สน.ร่วมกับ สถาบันสันติศึกษา มอ.รุ่นทึ่1     ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. – 2 มี.ค. 2567 

โดยมีพลโทปราโมทย์  พรหมอินทร์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใต้ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน   การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ  พัฒนาศักยภาพของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics