มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เทียบเชิญวิทยากร “ดร.นงรัตน์ อิสโร และ นายรัชชานนท์ วนิชสมบัติ” ผู้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติ Team for SKRU หวังช่วยเพิ่มทักษะ ปรับทัศนคติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ควบคู่สร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ญาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ นายรัชชานนท์ วนิชสมบัติ CEO บริษัท Game Lab Thailand เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการเรื่อง Team for SKRU สร้างทีมเพื่อราชภัฏสงขลา Modern Executive for SKRU

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนั้น ยังมีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งในส่วนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และ นางกฤชณัท พงศ์จันทรเสถียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานคลังข้อมูลและอัตรากำลัง กองนโยบายและแผน

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์จากการทำงานระหว่างผู้รับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้ มรภ.สงขลา มีบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคลากรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยทำแค่หน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฏิรูป ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร

ทั้งนี้ องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงาน ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

จากความสำคัญดังกล่าว มรภ.สงขลา จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงศิลปะของการเป็นผู้นำในการปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สร้างสัมพันธภาพและความรักสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย เกิดการทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารในองค์กร การประสานงานและการช่วยเหลือกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics