คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ

Spread the love

คณะครุฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครูเชิดชูเกียรติผู้อยู่เบื้องหลังสร้างความสำเร็จของ นศ.

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีความสำคัญ และอยู่เบื้องหลังสร้างความสำเร็จของนักศึกษา

วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู (คคศ.) เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีความสำคัญ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างความสำเร็จของนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ
คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ

กิจกรรมในครั้งนี้มีการอ่านสารวันครู กล่าวคำฉันท์ระลึกพระคุณครู การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สอนที่มีผลงานวิชาการดีเด่น และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยคณะครุศาสตร์ผู้มีผลงานโดดเด่น การมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช คณบดีคณะครุศาสตร์ นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากอดีตอธิการบดี มรภ.สงขลา 2 ท่านคือ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ และ ผศ.นิรัตน์ จรจิตร เข้าร่วมในพิธี และ อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญ และหน้าที่ของครู

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่มีโอกาสได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และฟังการบรรยายจากวิทยากรซึ่งเป็นอธิการบดี มรภ.สงขลา และอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมกับความตั้งใจ ความร่วมมือกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

ด้าน ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ จัดงานน้อมรำลึกพระคุณครูครุศาสตร์ เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จะไปเป็นครูผู้สอนในอนาคต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันครู การบรรยายในหัวข้อ “ผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู” โดย ผศ.นิรัตน์ จรจิตร และการบรรยายในหัวข้อ “ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณธรรมและคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics