คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566

Spread the love

 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566

                วันที่ 12 มกราคม  2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำหรับปีนี้มีนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้ารับหมวกและประดับเข็มชั้นปี จำนวน 58 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานภายใน ส่วนงานภายนอก แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนิสิตพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต 

                สำหรับการรับหมวกและประดับเข็มชั้นปีแก่นิสิตพยาบาล มีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็ม แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และในโอกาสนี้ ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่ 2 รับตะเกียงไนติงเกลจาก คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนแก่คณาจารย์พยาบาล นอกจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้โอวาท และตัวแทนผู้ปกครองร่วมกล่าวแสดงความยินดี แก่นิสิตพยาบาล

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตพยาบาลจำนวน 6 รุ่น ได้เล็งเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตพยาบาลในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และเป็นการปลูกฝังค่านิยมแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปีแก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 5 ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพเพื่อเป็นรากฐาน ที่จะก้าวสู่การเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตพยาบาลมีความตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล  เพราะ “หมวกพยาบาล” ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างหนึ่งของวิชาชีพพยาบาล  แสดงถึงความอ่อนน้อม มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งการมอบหมวกเป็นพิธีการที่จัดขึ้นสำหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการพยาบาล  และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ศาสตร์วิชาชีพการพยาบาล เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นิสิตทราบว่าตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics