กองทุนสื่อจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค จังหวัดสงขลา

กองทุนสื่อจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค จังหวัดสงขลา
Spread the love

 

กองทุนสื่อจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค สัญจรครั้งที่ 2 ภาคใด้ จังหวัดสงขลา
 
กองทุนสื่อจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค จังหวัดสงขลา
 
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ครั้งที่ 2   เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยกระดับการขับเคลื่อนงานเครือข่าย “ร่วมเรียนรู้” (Common Perception) “ร่วมสร้างวิสัยทัศน์” (Common vision)และ “เสริมพลัง สัมพันธภาพด้วยการเรียนรู้” (Complementary Relationship by Learning
 
 
โดยมีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , ผศ.ภญ,ดร. สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ,พลเรือตรีพรหมเมธ อติแพทย์ อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมสุริยาศศิน โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
กองทุนสื่อจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค จังหวัดสงขลา
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้เครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้องค์กรสื่อและองค์กรอื่น ๆที่มีภารกิจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
โดยในการจัดเวทีสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 นี้ เป็นเวทีเติมความรู้ ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในส่วนของผลงานสำคัญ ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนสร้างช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งร่วมกันต่อไป
 

ทั้งนี้ ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ  “บทบาทกองทุนสื่อกับการขับเคลื่อนงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

 
 
รวมถึงร่วมเสวนาในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคใต้”  โดยมีผู้ร่วมเสวนาที่มากประสบการณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ คุณภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส, ผศ.ภีรกาญจน์ ไนุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลาวิทยาเขตปัตตานี และ คุณสุตาภัทร ชากรี (เพจ Hatyai Connext กลุ่มคนขับเคลื่อนเมืองหาดใหญ่) ดำเนินรายการโดย คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น ผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการวิทยุประจำสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 Mhz พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของเครื่อข่าย โดย นางสาวปรารถนา หาญเมธี วิทยากร
 
 
กระบวนการจากสถาบัน RLG ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในกิจกรรม “นิเวศสื่อที่ดี ส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Media Ecosystem)” ทำความรู้จักหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่กิจกรรม “สานพลังความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” และกิจกรรม “พลังความร่วมมือ สร้างนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันในฐานะภาคีเครือข่าย “TMF networking & Partnership” และสรุปผลลัพธ์มาตรการขับเคลื่อนเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ภาคใต้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมงาน และสนับสนุนให้การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคปี 2566 ครั้งที่ 2 นี้จนบรรลุเป้าหมายอย่างอบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืนต่อไป
 
โดยเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับปี 2566 จะจัดจำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดไปแล้วที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และครั้งต่อไป ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณโรงแรมโกลเต้น ชิตี้ จังหวัดระยอง, ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธันวาคม 2566 โรงแรมมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 5 วันที่ 20 มกราคม 2566 จังหวัดกาญจนบุรี ณโรงแมริเวอร์แคว
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics