อพท. ร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยว

อพท. ร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยว
Spread the love

อพท. ร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช

จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ครั้งที่ 1

ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

อพท. ร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยว

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 08.00 – 12.30 น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ครั้งที่ 1  ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Virtual Online) โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่ง อพท. จะเข้ามาร่วมดำเนินการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน 3 จังหวัด เพื่อเตรียมการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 -2570) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)    ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาต่างๆ ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและของจังหวัด รวมถึง แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อพท. ร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยว

อพท. ร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยว

          ทั้งนี้ การเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของ อพท. ในครั้งนี้ เกิดจากความต้องการของพื้นที่ โดยจังหวัดสงขลาได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ อพท. พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. อีกทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่สำคัญที่อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ที่มอบหมายให้ อพท. ดำเนินการศึกษาศักยภาพเพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อพท. ร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยว

            นอกจากนี้ ในกิจกรรมได้มีการเสวนาในรูปแบบ Virtual Talk เรื่อง “ทิศทางและแนวนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” โดยได้รับเกียรติ จาก นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางและแนวนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจากผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 3 จังหวัด  ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ได้ย้ำถึงบทบาทของ อพท. ในฐานะผู้บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะลสาบสงขลา

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิด วิธีการ   และแผนงานในการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ระยะ 6 ปี โดยเน้นการบูรณาการการทำงาน ในระดับพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 588 คน

          ซึ่งในขั้นตอนต่อไป ที่ปรึกษาโครงการฯ  อันประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา จะวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ ประกอบด้วย

จังหวัดสงขลา 8 อำเภอ (อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง และอำเภอบางกล่ำ)

จังหวัดพัทลุง 5 อำเภอ (อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอปากพะยูน อำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน และอำเภอควนขนุน)

และจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อำเภอ (อำเภอชะอวด และอำเภอหัวไทร)

ไปประกอบการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics