ฟังเสียงเด็กใต้ เอาพรือ! บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่

ฟังเสียงเด็กใต้ เอาพรือ! บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่
Spread the love

ฟังเสียงเด็กใต้ เอาพรือ! บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่

สสส. สานพลัง ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดเวทีวิชาการเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า PROTECT NEW GEN ภายใต้แนวคิด เอาพรือ! ” บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่ พร้อมร่วมสร้างสรรค์ไอเดียของคนรุ่นใหม่ร่วมลดปัจจัยเสี่ยง

ฟังเสียงเด็กใต้ เอาพรือ! บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว (สื่อยกกำลังสุข) ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเวทีวิชาการเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสานเสริมพลังภาคีเพื่อร่วมรังสรรค์นวัตกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อ Kick off การทำงานร่วมกันระหว่างภาคีในพื้นที่ภาคใต้

ฟังเสียงเด็กใต้ เอาพรือ! บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ยังมีความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไม่ถูกต้องโดยคิดว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลต่อระบบหายใจ ส่งผลให้ปอดอักเสบ และโรคอื่นๆ ตามมา บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นประตูนำไปสู่การสูบบุหรี่มวน และสารเสพติดอื่น การเลิกบุหรี่มีความยากกว่ายาเสพติดชนิดอื่นๆ อย่างมาก จะทำอย่างไรที่จะให้เยาวชนเกิดการรู้เท่าทันและเกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้า เวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งในข้อเสนอแนะของทางออกปัญหาเพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่

นายฮาริส มาศชาย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สื่อฯ ได้กล่าวว่า วงคุยครั้งนี้ ถือเป็นเวทีวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื่อป้องกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อประชุมระดมไอเดียของคณะทำงานร่วมกับภาคี ออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ที่เชื่อมกับปัญหาวิกฤตและสถานการณ์ในปัจจุบันของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการออกแบบกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนภาคใต้ ภายในกิจกรรมมีการพูดคุยช่วงเปิดใจคุย ทำพรือดี..คำถามที่ค้างคาใจของบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมเปิดประเด็น insight โลกของ GenZ โดยนายกิตตินันท์ สหวงศ์ตระกูล และ นายอัสลัม อาลีมิง และการเล่าถึง Timeline ใบจาก มวนบุหรี่ บารากู่ สู่บุหรี่ไฟฟ้า สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ โดย นพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ การนำเสนอแนวทางการออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้โดนใจ GenZ โดย ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ที่ปรึกษาโครงการฯ

นายฮาริส ได้มีการฉายภาพฉากทัศน์ข้อมูลการทำโฟกัสกรุ๊ป ถึงเสียงของเยาวชนกับบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ถึงข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีความรู้และเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า แต่ยังขาดการตระหนักและการยับยั้งชั่งใจน้อยลง มีความตึงเครียด ค่านิยมแฟชั่นของสังคมเพื่อน และความตื่นตัวที่ลดลง ซึ่งผลจากความยับยั้งชั่งใจที่ลดลงส่งผลให้มีแนวโน้มการตัดสินในการเลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเพศหญิงที่กำลังรุนแรงเพิ่มขึ้น พร้อมนำเสนอแนวทางในการร่วมหาทางออกจากปัญหาผ่านการเพิ่มทักษะการรู้เท่าทัน ลดการเข้าถึงช่องทางของบุหรี่ไฟฟ้าที่ง่าย การพัฒนาหลักสูตรหรือเนื้อหาในสถานศึกษา และการเพิ่มมาตราการของกฎหมายและระเบียบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ผ่านการร่วมโหวตแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาคี

ฟังเสียงเด็กใต้ เอาพรือ! บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่

ในกิจกรรมครั้งนี้ ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนสานเสริมพลังภาคีเพื่อร่วมรังสรรค์นวัตกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ระหว่าง สสส. ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสานเสริมพลังภาคีและร่วมรังสรรค์นวัตกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีแผนในการขับเคลื่อนมุ่งสู่การสร้างให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่การสื่อสาร และพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เกิดแกนนำ นวัตกรสังคม” เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ พร้อมบูรณาการกิจกรรม การวิจัย และวิชาการเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ที่สามารถเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมและร่วมพัฒนาเนื้อหา และเป็นศูนย์บ่มเพาะ นวัตกรสังคม เพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพและการจัดระบบและสวัสดิการในมหาวิทยาลัยให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของการควบคุมปัจจัยเสี่ยง สู่คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีแก่นิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

การฟังเสียงเด็กใต้ เอาพรือ! บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่ ถือเป็นการร่วมกันหาทางออกสู่การแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ที่เริ่มต้นจากการฟังเสียงของเยาวชนที่มีความหลากหลาย ทั้งช่วงวัยและเพศ พร้อมภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล คุณภูวสิษฏ์ สุกใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ในฐานะสื่อมวลชนที่เข้าไปมีบทบาทเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสงขลา ร.ต.หญิงดารารัตน์ ไชยมนตรี นักพัฒนาสังคมบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกระบี่ เป็นต้น

เอาพรือ! ” บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่ จึงเป็นการเปิดโอกาสและพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังเพื่อร่วมออกแบบการทำงานในการสร้างสรรค์ไอเดียของคนรุ่นใหม่ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ภาคใต้

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics