อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา วิทยากร “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลามฯ”

Spread the love

อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา วิทยากร “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลามฯ”

ถ่ายทอดความรู้ผู้ประกอบการภาคใต้ตอนล่าง ต่อยอดสู่โมเดลโรงแปรสภาพระดับชุมชน

 

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับหน้าที่วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลาม และปฏิบัติการแปรสภาพแพะมีชีวิตเป็นซากและการตัดแต่งซากแพะแบบสากล” ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง รองรับความต้องการของพื้นที่ จัดหาแพะคุณภาพดีแปรสภาพสู่ผู้บริโภค พร้อมเป็นโมเดลสร้างโรงแปรสภาพระดับชุมชน

อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา วิทยากร “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลามฯ” อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา วิทยากร “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลามฯ” อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา วิทยากร “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลามฯ”

อ.สันติ หมัดหมัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับคำเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลาม และปฏิบัติการแปรสภาพแพะมีชีวิตเป็นซากและการตัดแต่งซากแพะแบบสากล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ฮาลาล สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาโรงฆ่าแพะฮาลาลต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการผลิตเนื้อแพะคุณภาพดี (ปีที่ 2) หลักสูตรการแปรสภาพและมีชีวิตแบบฮาลาลและการตัดแต่งซากแพคแบบสากล

อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา วิทยากร “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลามฯ”

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการผลิตเนื้อแพะคุณภาพดีให้แก่ ผู้ประกอบการและผู้สนใจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และเพื่อสนับสนุนการผลิตเนื้อแพะคุณภาพดีและมีมาตรฐานฮาลาล รองรับความต้องการของพื้นที่ผ่านกระบวนการให้ความรู้และจัดหาแพะคุณภาพดีเพื่อแปรสภาพสู่ผู้บริโภค และเป็นโมเดลตัวอย่างสำหรับการสร้างโรงแปรสภาพระดับชุมชนของภาคใต้ตอนล่าง

โอกาสนี้ อาจารย์ทวีศักดิ์ ทองไฝ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และ ว่าที่ ร.ต.หญิง อังคณา ไชยหนู นักวิชาการสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics