ม.ทักษิณ ร่วมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สาธารณรัฐจีน(ใต้หวัน) ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากรากสู่โลก(Glocalization)

ม.ทักษิณ ร่วมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สาธารณรัฐจีน(ใต้หวัน) ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากรากสู่โลก(Glocalization)
Spread the love

ม.ทักษิณ ร่วมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สาธารณรัฐจีน(ใต้หวัน) ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากรากสู่โลก(Glocalization)

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมหารือขยายกรอบความร่วมมือกับ National Chengchi University จากระดับคณะสู่ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

ม.ทักษิณ ร่วมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สาธารณรัฐจีน(ใต้หวัน) ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากรากสู่โลก(Glocalization)

                โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ยอดชาย พรหมอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วศิน ศรียาภัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ชลธิดา เกษเพชร ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนางสาวชนาธิป แก้วทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วม

ม.ทักษิณ ร่วมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สาธารณรัฐจีน(ใต้หวัน) ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากรากสู่โลก(Glocalization) ม.ทักษิณ ร่วมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สาธารณรัฐจีน(ใต้หวัน) ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากรากสู่โลก(Glocalization)

                สำหรับ National Chengchi University นอกเหนือจากทางด้านศึกษาศาสตร์แล้ว ยังมีความโดดเด่นทางด้าน สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ การสื่อสาร ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมนำร่องไปกับคณะศึกษาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และ National Yang Ming Chiao Tung University ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในด้าน Thermal Management Laboratory Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ม.ทักษิณ ร่วมมือทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สาธารณรัฐจีน(ใต้หวัน) ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากรากสู่โลก(Glocalization)

                โดยในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการลงนามในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อประโยชน์ ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยมีกำหนดการ เจรจากิจกรรม MoU กับ Center for Southeast Asian SocioCultural Studies, National Chengchi University (NCCU) เจรจากิจกรรม MoU และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) และเจรจากิจกรรม MoU กับ National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics