มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 

มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 
Spread the love

มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี  รับฟังแนะแนวเรียนต่อ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ฯ-คณะ วจก.

             มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี เข้าศึกษาเรียนรู้ รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ฯ และสตูดิโอนิเทศฯ คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 
มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2567 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์/สตูดิโอ คณะวิทยาการจัดการ (วจก.) มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมวิชัย รัตนากีรณวร) ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน

มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 

           ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีนโยบายการรับนักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2567 มรภ.สงขลา ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และรองรับการแข่งขันจากตลาดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

            มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาทักษะนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน มรภ.สงขลา อย่างเต็มศักยภาพ

           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อคุณครูและนักเรียน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร แนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาของตนเองในอนาคต ทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีต่อครูแนะแนวในการแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายละเอียดข้อมูลการศึกษาต่อใน มรภ.สงขลา ให้กับนักเรียนได้ทราบ และชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี

มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะครู-นักเรียน รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics