มรภ.สงขลา ออกแถลงการณ์โครงการจัดตั้ง ม.สตูล เผยไม่มีส่วนริเริ่มหรือเกี่ยวข้องประเด็นรวม 5 สถาบัน

มรภ.สงขลา ออกแถลงการณ์โครงการจัดตั้ง ม.สตูล เผยไม่มีส่วนริเริ่มหรือเกี่ยวข้องประเด็นรวม 5 สถาบัน
Spread the love

มรภ.สงขลา ออกแถลงการณ์โครงการจัดตั้ง ม.สตูล เผยไม่มีส่วนริเริ่มหรือเกี่ยวข้องประเด็นรวม 5 สถาบัน

ยืนยัน! ยินดีให้การสนับสนุนตามความต้องการประชาคมชาวสตูล

มรภ.สงขลา ออกแถลงการณ์โครงการจัดตั้ง ม.สตูล เผยไม่มีส่วนริเริ่มหรือเกี่ยวข้องประเด็นรวม 5 สถาบัน

มรภ.สงขลา ออกแถลงการณ์กรณีโครงการจัดตั้ง ม.สตูล ยืนยันไม่มีส่วนริเริ่มหรือเกี่ยวข้องในประเด็นการรวม 5 สถาบันมาตั้งแต่ต้น เผยปัจจุบัน มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ไม่มีตำแหน่งผู้บริหารในระดับผู้ช่วยอธิการบดี อย่างไรก็ตาม ยินดีให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดตั้ง ม.สตูล ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาคมชาวสตูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ออกแถลงการณ์เรื่อง โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล (ม.สตูล) ฉบับที่ 1/2566 ความว่า ตามที่ปรากฏในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจากการสอบถามของบุคลากรใน มรภ.สงขลา รวมทั้งประชาคมที่สนใจ เรื่องโครงการจัดตั้ง ม.สตูล ซึ่งทาง มรภ.สงขลา ขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากศูนย์เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล เสนอเรื่อง ผลักดันการจัดตั้ง ม.สตูล เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีกรอบแนวคิดการจัดตั้ง โดยการรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งหมด 5 สถาบัน คือ 1. มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล 2. วิทยาลัยเทคนิคสตูล 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 4. วิทยาลัยชุมชนสตูล และ 5. วิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ขัดต่อภารกิจเดิม

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นส่วนหนึ่งในกรอบแนวคิดการจัดการศึกษานอกที่ตั้งระดับอุดมศึกษาของ มรภ.สงขลา และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งเป็นวิทยาเขต ตามกฎกระทรวง โดยดำเนินการตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการพัฒนา ชุมชน ท้องที่ มาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงดำเนินการต่อไป ประเด็นการรวมสถาบันเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสตูลนั้น มรภ.สงขลา มิได้มีส่วนในการริเริ่มหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้น อธิการบดีรับทราบเรื่องครั้งแรกจากการมอบหมายรองอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในวาระ 3.3.1 ขออนุมัติหลักการโครงการจัดตั้ง ม.สตูล พ.ศ.2566-2572 (ระยะ 7 ปี) หลังจากนั้นจึงได้มีการประสานงานทำความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร มรภ.สงขลา กับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้นำวาระการจัดตั้ง ม.สตูล เสนอในที่ประชุมสภา มรภ.สงขลา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 และมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้ง ม.สตูล

มรภ.สงขลา มอบหมายให้ผู้บริหารประจำวิทยาเขตสตูล ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นตัวแทนและรับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้ง ม.สตูล เท่านั้น และในปัจจุบัน มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ไม่มีตำแหน่งผู้บริหารในระดับผู้ช่วยอธิการบดี

อย่างไรก็ตาม มรภ.สงขลา ยินดีให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดตั้ง ม.สตูล ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาคมชาวสตูล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics