ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี กับการเป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย

 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี กับการเป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย
Spread the love

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
ครบรอบการคำเนินงาน 35 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ) 26 สิงหาคม 2566

 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี กับการเป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย
                 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี กับการเป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย Gateway to Southem-most Thailand เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

                  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ) ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี ปัจจุบันบริหารงานโดยนาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) นายชูวิทย์ พันธุ์ณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) และนายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.) เป็นผู้ดำเนินการสนามบินสาธารณะที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่ง ทอท. ได้กำหนดบทบาททางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ให้ ทหญ.เป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย Gateway to Southern-most Thailand ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเป็นจุดเชื่อมการเดินทางทางอากาศเส้นทางบินภายในประเทศสู่ 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ได้แก่สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงเส้นทางบินระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ มี  สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ ณ ปัจจุบัน จำนวน 7 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์, การบินนกแอร์, สายการบินบางกอกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินนกสกู๊ต และสายการบินไทยเวียตเจ็ตแอร์ นำผู้โดยสารเดินทางสู่ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ,เชียงใหม่, เชียงราย, อุดรธานี, กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์

                   ในด้านผลการดำเนินงานและปริมาณการจราจรทางอากาตในภาพรวมรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566 มีจำนวนเที่ยวบินรวม 17,648 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 1,295 เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 346.558 และเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 16,353 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 10.76% หรือมีจำนวนเที่ยวบินเข้า-ออก เฉลี่ย 60 เที่ยวบิน/วัน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีเที่ยวบิน เข้า-ออก 50 เที่ยวบิน/วัน เพิ่มขึ้นคิดเป็น 20.00%

                    ด้านขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ปัจจุบัน ทหญ. สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2.55 ล้านคนต่อปีขณะที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ทหญ. เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการโดยเฉพาะในช่วงเวลาคับคั่ง เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการ ทอท. ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา ทหญ่. โครงการปรับปรุงภายในอาคารผู้โดยสาร ทหญ. ปี 67 เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่โดยใช้งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 เร่งด่วน ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 6 เดือน นับจากดือน กันยายน 2566- กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
                   1. โครงการขยายช่องทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ทหญ.เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าอาคารจาก 3 ประตูเป็น 4 ประตู พร้อมปรับปรุงสำนักงานของส่วนรักษาความปลอดภัย
                   2. โครงการปรับปรุงห้อง Security Check โถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ และระหว่างประเทศ บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ทหญ. พร้อมปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษ ปรับปรุงโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศ งานสร้างห้องน้ำใหม่ และงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของสายการบิน
                   นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญๆกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO 45001:20 18) ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (SO 22301:2019) และได้รับรางวัลในการดำเนินการ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่
                 – รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2566 ระดับประเทศ

                 – ใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2566 (Zero Accident Campaign 2023) ระดับต้น

                  -ใบประกาศเกียรติคุณ GLP (Good Labour Practices) ให้สถานประกอบกิจการที่มุ่งมั่นนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาบริหารจัดการ
                  – รางวัลองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

                  ทหญ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและการให้บริการแก่ผู้โดยสารภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานที่โปร่งใสควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนมากว่า 35  ปี เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมและชุมชนให้สนามบินสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics