มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน

งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ” มุ่งพัฒนาศักยภาพ หวังช่วยเพิ่มทักษะ ก้าวทันข้อมูลข่าวสาร พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน

งานการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องส่งเสริมการเรียนรู้ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธร สังข์ประเสริฐ และ ดร.เกสรา เพชรกระจ่าง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักษิณา หยดย้อย ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน
มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพิการมีความรู้ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาพิการได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในด้านการเรียนได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาเพื่อคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 44 คน ประกอบด้วย นักศึกษาพิการของ มรภ.สงขลา จำนวน 34 คน อาจารย์และบุคลากรงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 10 คน

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน
มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน

ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีถือได้ว่ามีความสำคัญกับนักศึกษาพิการเป็นอย่างมาก เพราะระบบการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า แต่ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ นักศึกษาพิการมีความจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพิการให้มีประสิทธิภาพในด้านการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากความสำคัญดังกล่าว งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ ขึ้นในครั้งนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics