มรภ.สงขลา รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “TED Fellow” จากผลงานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วย ในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน

Spread the love

มรภ.สงขลา รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “TED Fellow” ศิษย์เก่าเกษตรรับทุนสนับสนุน จากผลงานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน

มรภ.สงขลา รับมอบป้ายสัญลักษณ์เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ “TED Fellow” สุดปลื้ม ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรรับทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผลงานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย รศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร รองผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) และเข้าร่วมพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ TED Fellow ให้แก่เครือข่ายฯ ปี 2566 (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานกองทุนฯ TED Fund ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี กรุงเทพฯ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการมอบป้ายสนับสนุนทุนฯ ให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการ คือ นายภาณุพงศ์ พงศ์พันธ์ จากโครงการผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน ซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โดยมีอาจารย์ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา เป็นที่ปรึกษา

มรภ.สงขลา รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “TED Fellow”  จากผลงานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วย ในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน มรภ.สงขลา รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “TED Fellow”  จากผลงานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วย ในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างการรับรู้ถึงบทบาท หน้าที่ และบริการของเครือข่ายฯ TED Fellow ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยกลไกการสร้างการรับรู้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ TED Youth Startup เพิ่มมากขึ้น

มรภ.สงขลา รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “TED Fellow”  จากผลงานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วย ในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน มรภ.สงขลา รับมอบป้ายสัญลักษณ์ “TED Fellow”  จากผลงานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วย ในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน

ทั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ TED Fellow ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหา บ่มเพาะ ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถใช้บริการเครือข่ายฯ ได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics