ม.ทักษิณ ร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่  17 หัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต”

ม.ทักษิณ ร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่  17 หัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต”
Spread the love

ม.ทักษิณ ร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่  17 หัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต”

ม.ทักษิณ ร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่  17 หัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต”

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่  17 หัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต” โดยมีผู้บริหาร บริษัท.ปตท.จำกัด (มหาชน)  คุณสืบพงศ์ คงขุน ผู้จัดการฝ่าย คุณอรมาศ พินิจชอบ ผู้จัดการ สังกัดกิจการเพื่อสังคม ปตท. คุณประหนึ่งอร วัฒนธรรม ผู้จัดการ สังกัดกิจการเพื่อสังคม ปตท. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเปิดงาน ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ม.ทักษิณ ร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่  17 หัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต” ม.ทักษิณ ร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่  17 หัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต”
ม.ทักษิณ ร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่  17 หัวข้อ “จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต”

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปิน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมถ่ายทอดเล่าความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ในช่วงชีวิตเดียวกันที่ผ่านมาพร้อมความหวังในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นจดหมายเหตุของประเทศในรูปแบบของงานศิลปะ ผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ในระดับ อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลายและอาชีวะ รวม 706 คน  โดยมีการตัดสินผลงาน ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  และจะประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 31 กรกฎาคม 25 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับผลงาน จากส่วนกลางในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากนี้ทางเจ้าภาพได้จัดการเสวนาเครือข่ายศิลปะภาคใต้ เรื่อง  “แนวทางการสร้างงานศิลปะ”   ณ ห้อง Hall ชั้น 2 หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิทยากร อาจารย์มูฮำมัด  โรจนอุดมศาสตร์  ศาสตราจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง   อาจารย์ ดร.จิรโรจน์  ศรียะพันธุ์  ซึ่งมีอาจารย์ธีติ  พฤกษ์อุดม ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics