โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานพิธีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานพิธีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
Spread the love

 แถลงข่าวงานประเพณีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

                วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ มูลนิธิโรงเจเตำข้อเก็ง หาดใหญ่   คุณชวกิจจ์  สุวรรณคีรี  นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวอนงค์ ประชากิตติกุล ประธานจัดงานไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15       อาจารย์เกียรติศักดิ์  วิเศษดอนหวาย  เจ้าสำนักหลี่เหล่าจวิน     คุณประภารัตน์  ชัยจีระธิกุล  รองนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา   นายประสิทธิ์  ช่วยชูสกุล  เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   คุณธีระชัย ชุณหวิริยะกุล  ประธานมูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่  คุณธันยพงศ์  คงเจริญ   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์   และคณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธี

โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานพิธีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานพิธีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานพิธีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

                 ตามที่มูลนิธิโรงเจเตำข้อเก็ง หาดใหญ่ ได้จัดให้มีงานบุญประเพณีไถ่ชีวิตโคขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรมของพระโพธิสัตว์กวนอิม และวันคล้ายวันเกิดองค์มหาเทพกวนอู ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี สำหรับปีนี้เป็นปีที่ ๑๕ และดิฉันได้รับเกียรติเป็นประธานจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
1.เพื่อเป็นการเชิดชูและระลึกถึง พระเมตตาธรรมขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และองค์มหาเทพกวนอู ที่มีต่อมวลมนุษย์และเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายร่วมกันสวดมนต์ถือศีล กินเจ
2.สร้างบุญกุศลโดยการ ไถ่ชีวิตโค
3.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
4.ร่วมสนับสนุนภารกิจของ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มัชฌิมา มูลนิธิโรงเจเต๋บ้อเก็ง หาดใหญ่
5.ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเจผู้มาร่วมบุญตลอดงาน
6.ร่วมสนับสนุนซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่ก่อสร้างตำหนักพระเตำาบ้อ หลังใหม่
7.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานพิธีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

             สำหรับปีนี้ ทางมูลนิธิโรงเจเตำข้อเก็ง หาดใหญ่ ได้กำหนดการจัดงาน ขึ้นในระหว่าง วันที่2-11 สิงหาคม 2566  ณ มูลนิธิโรงเจเต๋ข้อเก็ง หาดใหญ่ ซึ่งจะมีพิธีกรรมสำคัญ ดังนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 พิธีอัญเชิญเสาพิธี

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 พิธีปส่อยสัตวํน้ำ จำนวน 5,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงพุ่งโดน
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 พิธีสรรเสริญเนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรม ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 พิธีสักการะองค์มหาเทพกวนอู
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุนและ พิธีมอบโคให้แก่เกษตรกร จำนวน 36 ตัว

          นอกจากนี้จะมีพืธีสวดมนต์สรรเสริม เพื่อความเป็นสิริมงคลทุกๆ วัน  ในการจัดงานครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่  สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ประธานมูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ คณะจัดงานทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันให้งานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

          

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics