คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.อ.ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง  ลงนามความร่วมมือในการร่วมดูแลส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพช่องปากที่ดี

คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.อ.ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง  ลงนามความร่วมมือในการร่วมดูแลส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพช่องปากที่ดี
Spread the love

คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.อ.ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง  ลงนามความร่วมมือในการร่วมดูแลส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพช่องปากที่ดี

แก่ประชาชนในชุมชนควนสันติ หวังให้เป็นต้นแบบของชุมชนที่มีสุขภาพช่องปากที่ดี

คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.อ.ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง  ลงนามความร่วมมือในการร่วมดูแลส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพช่องปากที่ดี

               วันที่ 17 กรกฎาคม 2566  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสำหรับสุขภาพช่องปากและคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลเมืองควนลัง  โดยมีนายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีควนลัง  ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก  ลีธนะกุล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศสำหรับสุขภาพช่องปากและคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  นายรัตน์นริศ  สุวรรณรัตน์  สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่   และ นพ.วีระพันธ์  ลีธนะกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เพื่อสร้างความเข้มแข็งต้นแบบในการเสริมสร้าง ป้องกันและรักษาสุขภาพในช่องปาก แก่ประชาชนชุมชนควนสันติ เทศบาลเมืองควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.อ.ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง  ลงนามความร่วมมือในการร่วมดูแลส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพช่องปากที่ดี

          บันทึกข้อตกลงมีกำหนดเวลา 3 ปี โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมสนับสนุนทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร ตลอดจนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในการดำเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเกิดชุมชนตัวอย่างในการดูแลสุขภาพในช่องปากชุมชน เกิดการพัฒนา นวัตกรรม งานวิจัย การเรียนรู้  การจัดระบบบริการสุขภาพ และงานด้านต่าง ๆ โดยอาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี  

              สำหรับในวันนี้เวลา 13.00-16.00 น.  จะมีการให้บริการทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจประเมินรอยโรคในช่องปาก  คัดกรองรอยโรคในช่องปาก  เช่นมะเร็งในช่องปาก ฯ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน    แก่ประชาชนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป  ที่มัสยิดยาบาลุสสลาม (ควนสันติ) หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics