นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ ใช้ตัวชี้วัด TPMAP

นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ ใช้ตัวชี้วัด TPMAP
Spread the love

นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ

ใช้ตัวชี้วัด TPMAP กำหนดเป้าหมายเร่งด่วนให้ประชาชนพ้นเกณฑ์ความยากจน

นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ  ใช้ตัวชี้วัด TPMAPนายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ  ใช้ตัวชี้วัด TPMAP

วันนี้ (15 ธ.ค. 2564) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ จ.ยะลา และปัตตานี เพื่อติดตาม การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในส่วน จ.ยะลา วันนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จ.ยะลา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายภิรมย์  นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ข้าราชการจากกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆเข้าร่วมประชุม

นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ  ใช้ตัวชี้วัด TPMAP

โดยทันทีที่เดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรีได้มอบพันธุ์กล้าไม้ ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรและกล่าวพบปะส่วนราชการและประชาชน โดยได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ใช้ตัวชี้วัด TPMAP เพื่อกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนให้ครัวเรือนพ้นเกณฑ์ความจน 5 มิติ ตลอดจนเน้นย้ำให้ส่งเสริมเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และดูแลพี่น้องประชาชนทุกมิติ ลดความเหลื่อมล้ำภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบจำนวนเข็มเพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิต

นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ  ใช้ตัวชี้วัด TPMAP

ภายหลังพบปะประชาชน นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมต่างๆที่ขับเคลื่อนโดย ศอ.บต. อาทิ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด”และการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการวินิจฉัยความพิการ มีการเปิดปฏิบัติการ “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้กรอบแนวทาง “ 1 ข้าราชการ ศอ.บต. 1 ครัวเรือนยากจน” พร้อมกันนี้ยังได้พบปะประชาชน ครัวเรือนยากจนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ข้าราชการ ศอ.บต. 1 ครัวเรือนยากจน” ผ่านระบบ video conference อีกด้วย

นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ  ใช้ตัวชี้วัด TPMAP
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร “การสอนภาษาไทยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน” และ “การใช้สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ควบคู่ภาษาพื้นถิ่น” เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพโดยผู้แทนกลุ่มอาชีพจังหวัดยะลา ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดยะลา ชมนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา “Amazean Jungle Trail” และ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้


หลังเสร็จสิ้นการชมนิทรรศการ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานมอบนโยบายการบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนจะเดินทางไปพบปะสมาชิก กลุ่มเลี้ยงปูทะเล และประชาชนที่เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพเลี้ยงปูทะเลไปยังอาชีพอื่น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูทะเล บ้านโต๊ะโสม ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts