ขอแสดงความยินดีต่อ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

ขอแสดงความยินดีต่อ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
Spread the love

ขอแสดงความยินดีต่อ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
(ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่)
 
 
                    ได้รับเลือกเป็น   “นักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพตัวอย่าง ผู้ทรงคุณค่าประจำปี พ.ศ. 2566”     จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยวัตถุประสงค์ของสหพันธ์ฯ นั้น เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศไทยและเพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของสตรีที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆทุกระดับและเพื่อให้การปฎิบัติงานและธุรกิจต่างๆได้มาตรฐานและบริการสังคมในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น และสุดท้ายเพื่อให้สตรีนักธุรกิจและสตรีวิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตนร่วมใจกันใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศและระดับโลก…
ที่มา : http://www.bpwthailand.org/
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics