มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนารายวิชาออนไลน์ “SKRU MOOC” สร้างนวัตกรรมสื่อการสอน ต่อยอดสู่หลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนารายวิชาออนไลน์ “SKRU MOOC” สร้างนวัตกรรมสื่อการสอน ต่อยอดสู่หลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนารายวิชาออนไลน์ “SKRU MOOC”
สร้างนวัตกรรมสื่อการสอน ต่อยอดสู่หลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนารายวิชาออนไลน์ “SKRU MOOC”
สร้างนวัตกรรมสื่อการสอน ต่อยอดสู่หลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เสริมความรู้อาจารย์ด้านหลักสูตรรายวิชาออนไลน์ “SKRU MOOC” พร้อมต่อยอดสู่การเรียนหลักสูตรระยะสั้น และระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการจัดทำชุดวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม ภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC” เมื่อวันที่ 10- 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชั้น 3 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา โดยมี อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาออนไลน์ SKRU MOOC ด้วย Open edx. เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ เครื่องมือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการจัดทำเนื้อหาในการดำเนินการพัฒนารายวิชาออนไลน์ รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนหลักสูตรระยะสั้น และระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย

โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์” โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics