มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.พิบูลสงครามศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.พิบูลสงครามศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและบริหารจัดการสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนหัวหน้างาน และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรภ.พิบูลสงคราม) จ.พิษณุโลก นำโดย ผศ.ดร.ชุมพร เสมาขันธ์ อธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและบริหารจัดการสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.พิบูลสงครามศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกิจศึกษา มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.พิบูลสงครามศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกิจศึกษา
มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.พิบูลสงครามศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

ทั้งนี้ อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการงานด้านสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความรู้ที่ใช้ในห้องเรียนกับการทำงานที่ใช้ประสบการณ์จริง รวมทั้งการบริหารงาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics