“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลังพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านปศุสัตว์และอาหาร

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลังพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านปศุสัตว์และอาหาร
Spread the love

เกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า
ผนึกกำลังพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านปศุสัตว์และอาหาร

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลังพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านปศุสัตว์และอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลังผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านปศุสัตว์และอาหาร รองรับความต้องการภาคธุรกิจเกษตร          

         

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร นำโดย ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกับบ่อปลาแสงฟ้า นำโดย นายบุญทรง มุณีแนม เจ้าของกิจการ และ นายสมคิด รัตนวงศ์ อดีตเกษตรจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ตลอดจนผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจเกษตร ปศุสัตว์ และอาหาร     

  

                      
                นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันทำบันทึกข้อตกลง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics