มรภ.สงขลา จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ติวทักษะเขียนโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน

มรภ.สงขลา จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ติวทักษะเขียนโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ติวทักษะเขียนโครงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
 อธิการฯ นำทีมคณะกรรมการส่งเสริมฯ เยี่ยมค่ายให้โอวาท

มรภ.สงขลา จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ติวทักษะเขียนโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน

 

                มรภ.สงขลา จัดโครงการสัมมนาและค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ถ่ายทอดทักษะจัดกิจกรรม ฝึกเขียนโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อธิการฯ นำทีมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เยี่ยมค่ายให้โอวาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)พร้อมด้วย นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะ ได้ไปเยี่ยมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา และ เทพาบีช รีสอร์ท วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา มีทักษะในการจัดกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการได้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

 

ในการนี้ อธิการบดีและคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร่วมพูดคุยและให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนการทำปฏิบัติตนในฐานะผู้นำนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น    

อาจารย์จิรภา  คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การเป็นกำลังคน (Manpower) ซึ่งหมายถึงการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทางด้านมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพตามความต้องการของสังคม และการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ (Manhood) ซึ่งหมายถึงการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต มีสมรรถภาพสูงและเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจะพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ได้นั้น ต้องอาศัยกลไกที่สำคัญ คือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น ๆ อย่างสอดคล้องและสมดุล

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีผู้นำนักศึกษา ได้แก่ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ จึงได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาในครั้งนี้ขึ้น

มรภ.สงขลา จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ติวทักษะเขียนโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics