กลุ่ม LookSouth Peace ยะลา จัดกิจกรรม แชร์ ช่วย เชียร์การแข่งขัน Fashion show เสื้อผ้ามือสอง เพิ่มมูลค่าชิ้นงาน

กลุ่ม LookSouth Peace ยะลา จัดกิจกรรม แชร์ ช่วย เชียร์การแข่งขัน Fashion show เสื้อผ้ามือสอง เพิ่มมูลค่าชิ้นงาน
Spread the love

กลุ่ม LookSouth Peace ยะลา จัดกิจกรรม แชร์ ช่วย เชียร์การแข่งขัน Fashion show เสื้อผ้ามือสอง เพิ่มมูลค่าชิ้นงาน ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่ม LookSouth Peace ยะลา จัดกิจกรรม แชร์ ช่วย เชียร์การแข่งขัน Fashion show เสื้อผ้ามือสอง เพิ่มมูลค่าชิ้นงาน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ TK Park ยะลา นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แชร์ ช่วย เชียร์ Fashion show เสื้อผ้ามือสอง โดยมีคุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็ก และเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) คุณวธนัน ถ้วนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา อาจารย์รอฮีมะห์ อินทร์สวัสดิ์ และอาจารย์นูรีซัน ดาโอะ อาจารย์ประจำคณะวิชาคหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและ เครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวะศึกษายะลา กรรมการตัดสิน Fashion show เสื้อผ้ามือสอง เข้าร่วม

กลุ่ม LookSouth Peace ยะลา จัดกิจกรรม แชร์ ช่วย เชียร์การแข่งขัน Fashion show เสื้อผ้ามือสอง เพิ่มมูลค่าชิ้นงาน กลุ่ม LookSouth Peace ยะลา จัดกิจกรรม แชร์ ช่วย เชียร์การแข่งขัน Fashion show เสื้อผ้ามือสอง เพิ่มมูลค่าชิ้นงาน

นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกประทับใจและขอชื่นชมในการจัด กิจกรรมการแข่งขัน Fashion show เสื้อผ้ามือสองในครั้งนี้ โดยกลุ่มน้อง ๆ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้จัดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ได้นำเสื้อผ้ามือสองให้มีความน่าสนใจ โดยนำมาตัดปะจัดแต่งให้มีความสีสัน ยกระดับให้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่น และยกระดับเสื้อภาพมือสองให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น และยิ่งเป็นงานที่ดำเนินการโดยเยาวชน ซึ่งทำให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชน ในพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรา จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกวันที่มีความหมาย และเป็นวันที่ จะทำให้เยาวชนสามารถเป็นแรงผลักดัน และเป็นตนแบบที่ดีใน การสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ใน การสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับพื้นที่นี้ได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้และสามารถฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองในการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อพัฒนาให้มีความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ พัฒนาต่อยอดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงานและไม่ก่อให้เกิดการใช้วัสดุโดยสิ้นเปลืองส่งเสริมให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่สากลพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในการพร้อมเข้าประกอบอาชีพในอนาคตฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มมีความหลากหลายทางเพศทั้งสามจังหวัด

การแข่งขัน Fashion show เสื้อผ้ามือสองในกิจกรรม แชร์ ช่วย เชียร์ Fashion show เสื้อผ้ามือสอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ”พัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อหนุนเสริมงานสร้างเสริมสุขภาวะทางกายและจิต ให้กับเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศในสามจังหวัดชายแดนใต้” โดยการสนับสนุนจาก สสส.สำนัก 2 โดยมีกลุ่ม LookSouth Peace จังหวัดยะลา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยร่วมกันรับผิดชอบในกิจกรรมสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics