เทศบาลเมืองควนลัง จัดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ วัดควนลัง

Spread the love

 

                วันพุธที่ 12 เมษายน  2566  ณ วัดควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   เทศบาลเมืองควนลังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ  และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีการทางศาสนา  พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์  สรงน้ำรูปเหมือนท่านพระครูวิศาลธรรมคุณหรือหลวงพ่อแปลงติสสุโร  พระครูวิศาลธรรมคุณหรือหลวงพ่อแปลงติสสุโร รดน้ำขอพรท่านพระครูอุทัยธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่  พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและการแสดงผลงานของกลุ่มสภาวัฒนธรรมเทศเมืองควนลัง  โดยมีนายสมบูรณฺ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานในพิธีเปิด

             การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์   เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป เดิมวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย   ต่อมาในปี พ.ศ. 2483  ทางราชการได้เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามหลักสากลแต่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ แต่ประชาชนชาวไทยก็ยังถือว่า วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากปู่ย่าตายาย หรือผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ และการเล่นสาดน้ำ อันเป็นกิจกรรมที่จัดกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

                ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามเทศบาลเมืองควนลัง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีนดีงามให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
2.เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย และช่วยกันรักษาให้ยั่งยืน
3. เพื่อแสดงความกตัญญูและเชิดชูผู้สูงอายุ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
4. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพความมีมิตรไมตรีความเอื้ออาทร ระหว่างผู้เยาว์กับผู้อาวุโส
5.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ
         

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics