รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม “สื่อสงขลาพร้อมพัฒนาสงขลา”

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม “สื่อสงขลาพร้อมพัฒนาสงขลา”

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขับเคลื่อนข่าวสารภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชน

 

                  วันที่ 30 มีนาคม  2566  ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอน ่รีสอร์ท    นายมะหะพีสกรี  วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรม “สื่อสงขลาพร้อมพัฒนาสงขลา”  ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีจังหวัดสงขลา เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ข่าวสารนโยบายจังหวัด นโยบายรัฐบาลผ่านสื่อมวลชน เผยแพร่สู่พี่น้องประชาชนผ่านช่องต่างๆ โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม "สื่อสงขลาพร้อมพัฒนาสงขลา"

                  จังหวัดสงขลา ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2566-2570 คือสงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เน้นให้ความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ดี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่สามารถสร้างสังคมให้มีความปรองดอง สมานฉันท์ เชื่อมั่นศรัทธาในภาครัฐ รวมทั้งร่วมธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

                   ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าให้คำแนะนำด้านการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการต่าง ๆ  ประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่สื่อมวลชนประชาชน ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด รวมทั้งดำเนินการผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ นำออกเผยแพร่ให้ประชาชนสร้างการรับรู้ เข้าใจต่อนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐผ่านสื่อทุกช่องทาง สื่อวิทยุกระจายเสียงฯ, สื่อวิทยุโทรทัศน์, สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อบุคคลในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน


                   สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนา “สื่อสงขลาพร้อมพัฒนาสงขลา” โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย

นายมาหะมาพีสกรี  วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พูดคุยในหัวข้อ โครงการพัฒนาจังหวัดสงขลาในด้านต่างๆ

นายปฐมพงศ์  แก้วบันดิษฐ์     ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ สื่อภาครัฐมีส่วนร่วมสนับสนุนงานพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างไร

และนางสาวสุพิชฌาย์ (รัตนะ)  จันต๊ะปา       หัวหน้าศูนย์ข่าวเนชั่นภาคใต้ สังกัดเนชั่นทีวี ในมุมมองการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการพัฒนาจังหวัด

ซึ่งดำเนินรายการโดย นายกรวิทย์  จันทร์พูล     นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สทท.สงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics