ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

Spread the love

ผู้ว่าสงขลา พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

                วันนี้(19 ก.ย.60 )ที่ บริเวณพื้นที่สระบัว แหลมสมิหลาสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เตรียมใช้ในงาน         พระราชพิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม นี้  ของจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ และการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

                สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ที่จัดสร้างครั้งนี้มีความกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร โดยตัวอาคารพระเมรุมาศ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.5 เมตร สูง 20 เมตร ไม่รวมเครื่องยอดฉัตรซึ่งมี จำนวน 9 ชั้น ประดับลวดลายแบบสถาปัตยกรรมไทยวิจิตรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งพระเมรุมาศจำลองให้แล้วเสร็จภายใน กลางเดือนตุลาคมนี้

 

                นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา กำหนดสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองไว้บริเวณสนามสระบัว ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ  50,000  คน ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จะสิ้นสุดการก่อสร้างในวันที่ 20 ตุลาคม 2560  ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนการกรุผิวหลังคา โดยมี แผนการปฏิบัติในห้วง 18 – 25 ตุลาคม 2560 จังหวัดมีแผนการซักซ้อมการปฏิบัติของจิตอาสา โดยจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละประเภทจะเริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560ตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้  และแผนปฏิบัติในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 การปฏิบัติก่อนการถวายพระเพลิงในเวลา 17.30น. จังหวัดได้กำหนดรอบระยะเวลาสำหรับการถวายดอกไม้จันทร์ไว้ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 เวลา 09.00น. – 17.30 น.            ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและเจ้าคณะจังหวัดสงขลาจะเป็นผู้นำคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทร์  และรอบที่ 2 เวลา 17.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา จะทำพิธีพร้อมกับส่วนกลาง

 

ประชา โชคผ่อง /ข่าว

จักริน แก้วมณีโชติ / ภาพ   

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics