มรภ.สงขลา ผนึก 38 ราชภัฏ-สสส. ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนฯ

มรภ.สงขลา ผนึก 38 ราชภัฏ-สสส. ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนฯ
Spread the love

มรภ.สงขลา ผนึก 38 ราชภัฏ-สสส. ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนฯ
 
มรภ.สงขลา ผนึก 38 ราชภัฏและ สสส. ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่สร้างจิตสำนึกนักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หวังช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
 
 
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOA) การขับเคลื่อนโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง กับ สสส.
 
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย ซึ่งยกร่างภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามแผนโลกทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย โดยลดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเป็นแนวทางป้องกัน สร้างความตระหนัก ความมีวินัย และสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรการความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน
 
 
ทั้งนี้ จะมีการร่วมกันพัฒนา ออกแบบกลไกวิชาการระดับพื้นที่ ที่กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ที่ชัดเจน รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือการจัดการเชิงพื้นที่และวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในองค์กร ตลอดจนสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนน มีจุดเน้นให้ลดพฤติกรรมเสี่ยง เกิดพฤติกรรมความเคยชินในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดความสูญเสียและการบาดเจ็บที่ศีรษะอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics