ยูนิเซฟชี้เด็กในจังหวัดชายแดนใต้ประสบภาวะขาดสารอาหารมากที่สุด

Spread the love

วันที่ 18 กันยายน  2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย  การดำเนินการของโครงการได้จัดทำมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในปี พ.ศ.2548 – 2549  ครั้งที่ 2 ในปี2555 และครั้งที่ 3 พ.ศ.2558-2559 ซึ่งในการสำรวจครั้งที่ 3 นี้ ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจทั้งในระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัดรวม 14 จังหวัด โดยที่ 5 จังหวัดได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี แลสตูล ที่มาประชุมร่วมกันในครั้งนี้ เป็นจังหวัดที่ได้ถูกกำหนดขนาดตัวอย่างให้เพียงพอสำหรับการนำเสนอผลเป็นรายจังหวัดได้   ซึงจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือ  เพื่อให้สังคมทุกภาคส่วนมีข้อมูลสำหรับใช้ประกอบในการตัดสินใจ วางแผน กำหนดนโยบาย รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

ผลสำรวจเด็กและสตรี รายจังหวัด พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ความสูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุ) ส่วนนายโธมัส  ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ่กล่าวว่า ปัญหานี้น่าเป็นห่วงมาก เพราะมันความว่า เด็กที่อยู่ในจังหวัดเหล่านี้ไม่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การขาดสารอาหารทำให้การเจริญเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาสมองของเด็กต้องหยุดชะงัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ทั้งหมดนี้ส่งผลเสียในระยะยาวต่อตัวเด็กและสังคมโดยรวม

ผลสำรวจรายจังหวัดยังพบว่า เยาวชนอายุ 15-24 ปีในจังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากHIV โดยในจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนชายเพียงร้อยละ 16 และเยาวชนหญิงเพียงร้อยละ 21 ที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวี ในขณะที่จังหวัดปัตตานี เยาวชนชายร้อยละ 20 และเยาวชนหญิงร้อยละ 25 ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับความรู้ความเข้าใจของเยาวชนในจังหวัดเหล่านี้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 45 สำหรับเยาวชนชายและร้อยละ 46 สำหรับเยาวชนหญิง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics