“การเสวนาและเสนอผลงานของชุมชน”

Spread the love

           เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยนายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “การเสวนาและเสนอผลงานของชุมชน” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรมที่7 สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วนของเทศบาล และกิจกรรมอันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เนื่องในวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุมชนครบ วาระ 4 ปี

           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน ผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 450 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองในทุก ๆ ด้าน พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาลและประชาชนในชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

         ซึ่งรูปแบบการทำกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ ภาคการเสวนาในหัวข้อ “ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายนันทชัย ธีรชิตกุล ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ นายนอง ยกถาวร ประธานชุมชนบ้านปลักธง และนายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2554 และผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ตันมงคล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของชุมชนแต่ละชุมชน ตลอดช่วงเวลาที่มีการดำรงตำแหน่ง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้ช่วยกรรมการชุมชนทั้ง 30 ชุมชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม TR ROCKHILL ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics